Menu
Adatvédelmi nyilatkozat

Teljes Adatkezelési Tájékoztató

A Health-ness Alapítvány alapítója, a kuratórium tagjai, felügyelő bizottság tagjai, tanácsadó testület tagjai, támogatói, együttműködőpartnerei, önkéntesei és kapcsolattartói részére

 

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a Health-ness Alapítvány alapítója, a kuratórium tagjai, a felügyelő bizottság tagjai, a tanácsadó testület tagjai, támogatói, együttműködő partnerei, önkéntesei és kapcsolattartók személyes adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket mutatja be részletesen. A tájékoztató címenként az alábbiak szerint tagolt:

 

·        Ki az adatkezelő és kire terjed ki az adatkezelés?

·        Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

·        Milyen személyes adatokat kezel az Alapítvány?

·        Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

·        Az Alapítvány jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

·        Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

·        Meddig őrizzük meg a személyes adatokat 

·        Milyen jogok illeti meg Önt?

·        Kapcsolatfelvétel az Alapítvánnyal

 

Ki az adatkezelő és kire terjed ki az adatkezelés?

Ez a teljes adatkezelési tájékoztató ("Tájékoztató") a Health-ness Alapítvány (1132 Budapest, Borbély u. 5-7. II/3.), e-mail: info@health-ness.hu alapítójára, a kuratórium tagjaira, a felügyelő bizottság tagjaira, a tanácsadó testület tagjaira, támogatóira, együttműködő partnereire, önkénteseire és kapcsolattartóira terjed ki (együttesen, "kapcsolattartók” vagy "Önök" a továbbiakban). A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat „személyes adatok”-nak hívjuk. Az Alapítvány az Ön személyes adatai felelős adatkezelőjeként jár el.

 

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Önnel kapcsolatosan kizárólag olyan információkat kezelünk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön az alapítvány tagságból eredő jogait gyakorolhassa, illetőleg kötelezettségeit teljesíthesse, továbbá azért, hogy Önnel kapcsolatot tartsunk, melynek célja együttműködői viszonyunk előmozdítása és figyelemmel kísérése. Jellemzően az Ön nevére, pozíciójára és kapcsolattartási adataira, így email címekre, telefonszámra vonatkozó adatokat kezelünk Önről és nem fogunk olyan adatokat rögzíteni, vagy más módon megtartani Önről, amelyek „különleges adatnak” tekinthetőek. Kizárólag olyan adatokat használunk fel Önnel kapcsolatban és olyan célból, amelyek az Önnel együttműködő viszonyunk tekintetében szokásosnak tekinthetők, így a rendszeres kapcsolattartás alapítványi programokkal és eseményekkel, egészségügyi hírekkel kapcsolatosan, ideértve a tájékoztatást, valamint bizonyos eseményekre történő meghívást, vagy az Alapítványra vonatkozó általános tájékoztatást.

 

Milyen személyes adatot kezel az Alapítvány?

Személyes adatok közvetlenül Öntől, vagy más nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatók:

·        Személyazonosító adatok, így a név; lakcím.

·        Kapcsolattartási adatok, így cím, e-mail cím és telefonszám; választott kommunikációs csatornák;

·        Tevékenységre vonatkozó adatok, titulus és munkakör

·        Tagi adatok, így Alapítványi pozíciók;

·        Vélemény adatok: az Ön Alapítványi, vagy jogszabályi konzultációs ügyekben képviselt álláspontja,

·        Kommunikációs adatok, így az e-mail-ek tartalma, levelek, szerződések tartalma és egyéb üzleti dokumentumok.

 

Amikor arra kérjük, hogy adjon meg személyes adatokat, bizonyos adatokat kötelezőnek vagy szükségesnek(*) jelölünk meg, hiszen ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogy együttműködjünk Önnel, vagy nyújthassuk Önnek a szolgáltatást. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, lehetséges, hogy nem tudunk együttműködni, vagy nem tudunk biztosítani Önnek egyes Alapítványi szolgáltatásokat.

 

Milyen jogalapon kezeljük a személyes adatokat?

Különböző jogalapokra támaszkodunk az Ön személyes adatai kezelése érdekében:

·     Szerződés: Ha Ön magánszemély tagunk, az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos jogok teljesítése vagy gyakorlása). A személyes adatok megadása önkéntes, de adatok megadása hiányában lehetséges, hogy az nem leszünk képesek Önökkel a tagsági jogviszony létrehozására vagy Önökkel való kapcsolattartásra.

 

·       Jogos érdek: az adatkezelés az Alapítvány azon jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse az Önök és az Alapítvány közötti folyamatos kapcsolattartást az Önök (az Ön munkáltatója) és az Alapítvány között fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján).

 

·       Hozzájárulás: Egyes esetekben hozzájárulást kérhetünk az adatkezeléshez (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja alapján), így hírlevelekkel és tájékoztatásokkal kapcsolatos kommunikációkhoz.

·      Jogi kötelezettség: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján lehet kötelező az Ön adatainak kezelése (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) és (e) pontja alapján)

 

A személyes adatok megadásával Ön szavatol azért, hogy (a) az Ön által megadott kapcsolattartó személy személyes adatai rendelkezésre bocsátásához engedéllyel rendelkezik (b) a kapcsolattartó személyt tájékoztatta a jelen tájékoztató tartalmáról; (c) és Ön naprakészen tartja és frissíti a megadott kapcsolattartói adatokat.

 

Az Alapítvány jogos érdeke a személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Jogos érdekek

Jogos érdek teszt

Jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítése

Alapítványnak jogos érdeke fűződik a tagi jogviszonyból eredő kötelezettségei teljesítésében, illetve jogosultságai érvényesítése érdekében személyes adatokat kezelni. Ennek keretében a szerződéssel kapcsolatban szükséges az Alapítványi tag, megbízottjai, vezető tisztségviselői személyes adatai kezelése.

Ha részletesebb információt kér az Alapítvány ezen jogos érdekéről és az érdekmérlegelés eredményéről, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az info@health-ness.hu e-mail cím útján.

 

Kik férnek hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön adataihoz Alapítványon belül az Alapító, a Kuratórium tagjai, a Felügyelő Bizottság és a Tanácsadó testület alapító tagjai férnek hozzá.

 

Az Alapítványon kívül a tagok és kapcsolattartóik személyes adatait harmadik felek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk:

·       Emberi Erőforrások Minisztériuma, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Igazságügy Minisztérium részére: ha az Alapítvány jogszabályi konzultációban vesz részt, és Ön a konzultációval kapcsolatos véleményét a rendelkezésünkre bocsátotta, úgy azt továbbíthatjuk az előzőekben felsorolt szervezetek részére a konzultáció lefolytatása céljából.

·       Egyes harmadik személyek részére: Az Alapítvány támogatói és együttműködői, bankok és külső tanácsadók (pl. ügyvédek, szakértők) részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat különösen a kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő megfelelés, valamint eseti képviselet és különböző rendezvényeken való Alapítvány nevében történő részvétel céljából.

·      Szolgáltatók: Az Alapítvány belső eljárása támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az Alapítvány, és a szolgáltató között létrejött megfelelő adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetők lehetnek a személyes adatok. Így az Ön adatait könyvelési szolgáltatásokat nyújtó Apex Consulting (1027 Budapest, Margit krt. 1. II. em. 7.); az e-mail hoszting szolgáltatást biztosító Intronet Kft. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. fszt. 2.) és az Alapítvány háttérirodai szolgáltatásait ellátó Gláser-Katona Zsuzsanna kuratóriumi elnök (1132 Budapest, Borbély u. 5-7. II/3.) biztosítja.

 

Meddig őrizzük meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat az Alapítvány, illetve az Alapítvány nevében IT hoszting szolgáltató tárolja, de csupán addig, ameddig arra kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel jogviszony áll fenn, a személyes adatokat a jogviszony időtartama alatt, majd ezt követően a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) megőrizzük. A szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz.

 

Milyen jogok illeti meg Önt?

A személyes adatok kezelésére, illetve felhasználásra vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Ön továbbá érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik:

(i)    Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy rendelkezünk-e Önről személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor Ön felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért kezelünk valamely személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.

(ii)   A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.

(iii)  A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.

(iv)  Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

(v)   Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben Önt meggátolnánk.

(vi)  A tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog gyakorlása alapos, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés (így a velünk fennálló tagsági viszony) teljesítése érdekében szükséges.

(vii) Panaszhoz való jog: Ön továbbá panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) előtt.

 

Kapcsolatfelvétel az Alapítvánnyal:

Készségesen szolgáltatunk további információkat vagy válaszolunk a fenti jogok gyakorlására vonatkozó megkeresésére. Az ilyen kérése esetén "ADATVÉDELMI MEGKERESÉS" tárgyban e-mailt küldhet a következő címre: info@health-ness.hu

 

Utoljára frissítve: 2018. május 24.